Học sinh tiêu biểu

Những Học sinh có thành tích học tập và rèn luyện tốt sẽ được Nhà trường biểu dương theo tuần, tháng, học kỳ, năm học...

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông - Đại học Hà Tĩnh

Tác giả TT CNTT
Lượt xem: 221

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10 ANH

             
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
TIẾT 1
(Từ 07h00 - 07h45)
Chào cờ Thể dục
(Thầy Hải)
Ngữ văn
(Cô Hoa)
Tin học
(Cô Hoài)
GD Công dân
(Thầy Sanh)
Sinh học
(Thầy Hạt)
TIẾT 2
(Từ 07h55 - 08h40)
Tiếng Anh
(Cô Ngọc)
Thể dục
(Thầy Hải)
Ngữ văn
(Cô Hoa)
Tin học
(Cô Hoài)
Lịch sử
(Thầy Anh)
Đại số
(Cô Hải Anh)
TIẾT 3
(Từ 08h50 - 09h35)
Tiếng Anh
(Cô Ngọc)
Vật lý
(Thầy Quân)
Hóa học
(Cô Lệ)
Địa lí
(Cô Tình)
Công nghệ
(Thầy Quang)
Đại số
(Cô Hải Anh)
TIẾT 4
(Từ 09h45 - 10h30)
Tiếng Anh
(Cô Ngọc)
Vật lý
(Thầy Quân)
Hóa học
(Cô Lệ)
Địa lí
(Cô Tình)
Ngữ văn
(Cô Hoa)
Giáo dục tập thể
TIẾT 5
(Từ 10h35 - 11h20)
TIẾT 7
(Từ 14h00 - 14h45)
GD quốc phòng Tiếng Anh
(Cô Ngọc)
Hình học
(Cô Hải Anh)
TIẾT 8
(Từ 14h55 - 15h40)
Tiếng Anh
(Cô Ngọc)
Hình học
(Cô Hải Anh)
TIẾT 9
(Từ 15h50 - 16h35)
Tiếng Anh
(Cô Ngọc)
TIẾT 9
(Từ 16h40 - 17h25)
             
             

Ghi chú:     

- Thời gian vào học buổi sáng bắt đầu từ 07h00 (Từ tiết 1 đến tiết 5);       

- Thời gian vào họcbuổi chiều bắt đầu từ 14h00 (Từ tiết 7 đến tiết 11);     

- Thời gian mỗi tiết học: 45 phút; thời gian nghỉ giữa tiết là 10 phút.