Học sinh tiêu biểu

Những Học sinh có thành tích học tập và rèn luyện tốt sẽ được Nhà trường biểu dương theo tuần, tháng, học kỳ, năm học...

Giới thiệu

Tác giả TT CNTT
Lượt xem: 422

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TH, THCS, THPT - ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

NĂM HỌC 2016-2017

 

TT

HỌ

TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1.     

Phan Đình

Anh

Hiệu trưởng

2.     

Nguyễn Gia Việt

Việt

Hiệu Phó

3.     

Lê Văn

An

Giáo viên

4.     

Đường Thế

Anh

Giáo viên

5.     

Nguyễn Thị Hải

Anh

Giáo viên

6.     

Lê Anh

Hải

Giáo viên

7.     

Bùi Văn

Hạt

Giáo viên

8.     

Lê Văn

Hiển

Giáo viên

9.     

Trương Thị Mai

Hoa

Giáo viên

10.

Bùi Thị Thu

Hoài

Giáo viên

11.

Hoàng Thị

Hoàn

Giáo viên

12.

Tống Thị Cẩm

Lệ

Giáo viên

13.

Dương Quỳnh

Lưu

Giáo viên

14.

Đặng Thị Hồng

Ngọc

Giáo viên

15.

Đinh Văn

Phác

Giáo viên

16.

Lê Minh

Quân

Giáo viên

17.

Nguyễn Văn

Quang

Giáo viên

18.

Nguyễn Hoài

Sanh

Giáo viên

19.

Nguyễn Đức

Sử

Giáo viên

20.

Nguyễn Thị Hồng

Tình

Giáo viên

21.

Hà Văn

Xuân

Giáo viên

22.

Đinh Thị Vân

Anh

Văn phòng

 

 

Chuyên mục: