Học sinh tiêu biểu

Những Học sinh có thành tích học tập và rèn luyện tốt sẽ được Nhà trường biểu dương theo tuần, tháng, học kỳ, năm học...

Thông báo

Tác giả Trường THPT - ĐHHT
Lượt xem: 120

THÔNG BÁO

Về việc tạm thu học phí Kỳ I năm học 2016-2017 các lớp phổ thông

 

Nhà trường đã trình UBND Tỉnh về mức thu học phí từ năm học 2016-2017 theo Đề án thành lập trường Phổ thông chất lượng cao - Đại học Hà Tĩnh, nhưng đến nay chưa có ý kiến của UBND Tỉnh.

Trong khi chờ Quyết định của UBND Tỉnh nhà trường thông báo tạm thu học phí để tổ chức các hoạt động giáo dục, cụ thể như sau:

-         Mức thu học phí: 1 000 000 đồng/tháng/học sinh;

-         Tạm thu 5 tháng (Học kỳ I);

-         Thời gian thu: từ ngày 15 – 28/01/2017;

-         Địa điểm thu: Văn phòng Trường TH, THCS và THPT – Đại học Hà Tĩnh.

     Khi có Quyết định của Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh, nhà trường sẽ có quyết định mức thu học phí cho cả năm học 2016-2017./.

    

                                                           HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- HT, TP.KHTC Trường ĐHHT (báo cáo);

- HT, PHT trường PT (chỉ đạo);                                                                 (Đã kí)

- Website trường PT (công khai);

- Chủ nhiệm các lớp 10 (thực hiện);

- Lưu: VT.                                                                                      ThS. Phan Đình Anh

Chuyên mục: