THÔNG BÁO VỀ VIỆC THĂM DÒ DƯ LUẬN ĐỐI VỚI CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NHÀ GIÁO NHÂN DÂN”, “NHÀ GIÁO ƯU TÚ” LẦN THỨ 15 – NĂM 2020

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/03/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”, Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh thực hiện xét tặng Chi tiết