Đội ngũ giáo viên

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TH, THCS, THPT – ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

STT Mã cán bộ Họ và tên Ngày sinh Giới tính Chức vụ Tổ bộ môn
1 GVC3181902 Nguyễn Thị Thanh Tâm 07/04/1970 Nữ Hiệu trưởng  
2 GVC3181912 Trần Minh Đức 01/01/1965 Nam Phó Hiệu trưởng  
3 GVC3181928 Trần Thị Anh Thư 07/07/1975 Nữ Phó Hiệu trưởng  
4 GVC31819199 Ông Khắc Chính 01/03/1995 Nam Giáo viên Tổ Toán-Lý-Tin
5 GVC2181901 Trần Thị Thái Hòa 29/12/1987 Nữ Giáo viên Tổ Toán-Lý-Tin
6 GVC2181902 Lê Thị Thu Hằng 23/04/1980 Nữ Giáo viên Tổ Toán-Lý-Tin
7 GVC2181904 Đinh Thị Vân Anh 10/08/1992 Nữ Giáo viên Tổ Toán-Lý-Tin
8 GVC2181905 Nguyễn Thị Duyên 01/01/1965 Nữ Giáo viên Tổ Toán-Lý-Tin
9 GVC2181906 Nguyễn Thị Việt 24/09/1987 Nữ Giáo viên Tổ Toán-Lý-Tin
10 GVC319-20.014 Lê Văn Hiển 14/08/1985 Nam Tổ trưởng Tổ Toán-Lý-Tin
11 GVC3181901 Lê Văn An 19/04/1978 Nam Giáo viên Tổ Toán-Lý-Tin
12 GVC3181903 Nguyễn Thị Minh Hưng 01/09/1976 Nữ Giáo viên Tổ Toán-Lý-Tin
13 GVC3181904 Nguyễn Thị Hải Anh 17/12/1986 Nữ Giáo viên Tổ Toán-Lý-Tin
14 GVC3181905 Hồ Xuân Trung 01/05/1988 Nam Giáo viên Tổ Toán-Lý-Tin
15 GVC3181907 Trần Văn Diệu 29/01/1989 Nam Giáo viên Tổ Toán-Lý-Tin
16 GVC3181909 Bùi Thị Thu Hoài 07/07/1983 Nữ Giáo viên Tổ Toán-Lý-Tin
17 GVC3181910 Phan Thị Gấm 23/06/1984 Nữ Tổ phó Tổ Toán-Lý-Tin
18 GVC218190 Trần Thị Thái Hoà 29/12/1987 Nữ Giáo viên Tổ Toán-Lý-Tin
19 GVC319-20.016 Trần Thị Hương 01/10/1982 Nữ Giáo viên Tổ Toán-Lý-Tin
20 GVC3.1920.23 Đoàn Võ Đức Anh 13/10/1996 Nam Giáo viên Tổ Toán-Lý-Tin
21 GVC2.2020.004 Phạm Thị Hạnh Quyên 02/09/1988 Nữ Giáo viên Tổ Toán-Lý-Tin
22 GVC2181909 Lê Thị Thu Hoài 10/08/1989 Nữ Giáo viên Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
23 GVC2181910 Trần Thị Thúy 01/01/1965 Nữ Giáo viên Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
24 GVC3181915 Tống Thị Cẩm Lệ 08/10/1972 Nữ Tổ trưởng Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
25 GVC3181916 Đậu Thị Kim Quyên 06/10/1975 Nữ Giáo viên Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
26 GVC3181918 Lê Danh Minh 03/05/1976 Nam Giáo viên Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
27 GVC3181921 Lê Văn Quang 01/01/1965 Nam Giáo viên Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
28 GVC3181922 Nguyễn Anh Hải 14/12/1986 Nam Giáo viên Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
29 GVC3181924 Nguyễn Hồng Quang 11/08/1987 Nam Tổ phó Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
30 130466gv00000003 Nguyễn Thị Cẩm Vân 07/09/1989 Nữ Giáo viên Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
31 GVC319-20.007 Nguyễn Thị Thùy 19/08/1997 Nữ Giáo viên Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
32 GVC319-20.017 Lê Xuân Ngọ 14/04/1979 Nam Giáo viên Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
33 GVC319-20.018 Trần Ngọc Bản 02/08/1987 Nam Giáo viên Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
34 GVC319-20.002 Nguyễn Thị Phương Chi 07/02/1997 Nữ Giáo viên Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
35 GVC319-20.008 Lê Đức Minh 02/03/1984 Nam Giáo viên Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
36 GV_19.20023 Phan Anh Tuấn 12/09/1986 Nam Giáo viên Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
37 GVC3.2020.003 Nguyễn Công Viên 10/02/1983 Nam Giáo viên Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
38 GVC2181911 Trần Mai Phương 01/01/1965 Nữ Giáo viên Tổ Xã hội
39 GVC2181913 Phan Thị Kim Cúc 17/08/1990 Nữ Giáo viên Tổ Xã hội
40 GVC2181914 Bùi Đức Trung 01/01/1965 Nam Giáo viên Tổ Xã hội
41 GVC3181925 Trương Thị Mai Hoa 26/03/1978 Nữ Tổ trưởng Tổ Xã hội
42 GVC3181926 Nguyễn Thị Thái Hòa 01/01/1965 Nữ Giáo viên Tổ Xã hội
43 GVC3181927 Hồ Thị Thúy Ngọc 22/04/1976 Nữ Giáo viên Tổ Xã hội
44 GVC3181929 Nguyễn Danh Thanh 08/09/1987 Nam Thư kí Hội đồng Tổ Xã hội
45 GVC3181930 Đường Thế Anh 01/01/1965 Nam Giáo viên Tổ Xã hội
46 GVC3181931 Nguyễn Thu Huệ 23/10/1992 Nữ Giáo viên Tổ Xã hội
47 GVC3181932 Dương Thị Hải Yến 18/05/1989 Nữ Giáo viên Tổ Xã hội
48 GVC3181933 Trần Thị Mai Hương 06/09/1985 Nữ Giáo viên Tổ Xã hội
49 GVC3181934 Phạm Thị Thanh Huyền 01/09/1981 Nữ Tổ phó Tổ Xã hội
50 GVC319-20.009 Nguyễn Thị Lệ Hằng 01/08/1985 Nữ Giáo viên Tổ Xã hội
51 GVC319-20.004 Nguyễn Thị Hà 31/07/1985 Nữ Giáo viên Tổ Xã hội
52 GVC319-20.005 Đào Thị Thúy 05/08/1985 Nữ Giáo viên Tổ Xã hội
53 GVC2.2020.008 Trần Thị Thu 08/09/1988 Nữ Giáo viên Tổ Xã hội
54 GVC3.2020.002 Nguyễn Văn Loan 10/09/1979 Nam Giáo viên Tổ Xã hội
55 GVC3181939 Nguyễn Thị Đào 01/01/1965 Nữ Giáo viên Tổ Tiếng Anh
56 GVC119-20.001 Nguyễn Thị Thủy 20/11/1990 Nữ Giáo viên Tổ Tiếng Anh
57 GVC219-20.002 Đậu Thị Mai Phương 05/10/1985 Nữ Giáo viên Tổ Tiếng Anh
58 GVC319-20.013 Đặng Thị Kiều Giang 14/08/1986 Nữ Giáo viên Tổ Tiếng Anh
59 GVC1181901 Đặng Thị Hoài 22/10/1995 Nữ Tổ phó Tổ Tiếng Anh
60 GVC3181911 Lê Thị Thảo 05/08/1987 Nữ Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh
61 GVC3181913 Lê Thị Hòa 25/01/1989 Nữ Giáo viên Tổ Tiếng Anh
62 GVC3181914 Phạm Thị Kim Anh 27/08/1980 Nữ Giáo viên Tổ Tiếng Anh
63 GVC319-20.010 Phan Thị Quyên 02/03/1977 Nữ Giáo viên Tổ Tiếng Anh
64 GVC119-20.006 Lê Thị Diệu Linh 04/04/1996 Nữ Giáo viên Tổ Tiếng Anh
65 GVC319-20.020 Hoàng Thị Hoàn 01/10/1986 Nữ Giáo viên Tổ Tiếng Anh
66 GVC2.2020.002 Mai Thị Thúy 21/09/1990 Nữ Giáo viên Tổ Tiếng Anh
67 GVC2.2020.003 Nguyễn Bích Ngọc 02/09/1993 Nữ Giáo viên Tổ Tiếng Anh
68 GVC2.2018.005 Võ Thị Mai Phương 20/09/1988 Nữ Giáo viên Tổ Tiếng Anh
69 GVTA.0001 Frances Jones 01/11/1995 Nữ Giáo viên Tổ Tiếng Anh
70 GVC1.2020.001 Võ Thị Hoa 30/04/1998 Nữ Giáo viên Tổ Tiểu học
71 GVC1181902 Lê Thị Thu Huyền 10/02/1987 Nữ Giáo viên Tổ Tiểu học
72 GVC1181903 Nguyễn Thị Hồng 23/04/1977 Nữ Tổ trưởng Tổ Tiểu học
73 GVC1181904 Lâm Thị Lệ Hằng 22/07/1979 Nữ Tổ phó Tổ Tiểu học
74 GVC1181905 Lê Thị Mỹ 01/01/1956 Nữ Giáo viên Tổ Tiểu học
75 GVC1181908 Trần Thị Diệu 12/10/1986 Nữ Giáo viên Tổ Tiểu học
76 GVC1181909 Nguyễn Thị Việt Anh 01/01/1956 Nữ Giáo viên Tổ Tiểu học
77 GVC119-20001 Đậu Thị Oanh 01/01/1995 Nữ Giáo viên Tổ Tiểu học
78 GVC119-20.002 Trần Thị  Quỳnh Trang 20/02/1996 Nữ Giáo viên Tổ Tiểu học
79 GVC119-20.0010 Nguyễn Thị Phương Linh 01/11/1995 Nữ Giáo viên Tổ Tiểu học
80 GVC11920_021 Ngô Thị Kiều Hằng 08/01/1985 Nữ Giáo viên Tổ Tiểu học
81 GVC1.2020.003 Trần Thị Hiền 10/06/1998 Nữ Giáo viên Tổ Tiểu học
82 GVC1.2020.002 Nguyễn Thị Thùy Trang 14/03/1998 Nữ Giáo viên Tổ Tiểu học
83 GVC3181936 Trần Văn Đô 24/11/1995 Nam Giáo viên Tổ Hành chính
84 GVC3181937 Nguyễn Thị Thanh Hằng 17/10/1995 Nữ Giáo viên Tổ Hành chính
85 HC19-20.001 Trần Thị Kim Chung 10/02/1993 Nữ Giáo viên Tổ Hành chính
86 HC16-17.002 Văn Thị Kiều Ngân 01/01/1976 Nữ Giáo viên Tổ Hành chính
87 HC16-17.001 Nguyễn Thị Thu 01/01/1976 Nữ Giáo viên Tổ Hành chính
88 HC16-17.004 Nguyễn Văn Thắng 01/01/1976 Nam Giáo viên Tổ Hành chính
89 HC16-17.003 Nguyễn Đức Cảnh 01/01/1976 Nam Giáo viên Tổ Hành chính
90 GVC2.2020.001 Lê Thị Ý 09/03/1988 Nữ Giáo viên Tổ Hành chính
91 GVC1.2018.001 Nguyễn Thị Kiều 10/11/1987 Nữ Giáo viên Tổ Hành chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.